REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN ROZGRYWEK LASER FORCE KOSTAROWCE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG

SPORTOWEGO TERENU TAKTYCZNEGO NA DZIAŁCE NR 770 W KOSTAROWCACH

§ 1 WPROWADZENIE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie sportowym terenem taktycznym LASER FORCE Jest Maciej Fal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAFBRUK Maciej Fal z siedzibą przy ulicy Witosa 7 w Sanoku (38-500), NIP 687 138 45 67 (zwany dalej Organizatorem). Organizator świadczy usługę gry interaktywnej Laser Tag (zwanej dalej Grą) poprzez wstęp na sportowy teren taktyczny, zgodnie z aktualnym opisem i cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.laser-force.pl
 2. Osoby korzystające z usługi (zwane dalej Uczestnikami) na czas Gry otrzymują wyposażenie (zwane dalej Sprzętem) składające się z: hełmu taktycznego, opaski, karabinu oraz kamizelki taktycznej oraz uzyskują wstęp na teren taktyczny do Gry
 3. Uczestnicy na czas przebywania na polu militarnym zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu
 4. W trakcie gry Uczestnicy przejmują pełną odpowiedzialność za powierzony im Sprzęt oraz ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu
 5. Gry na polu militarnym rozgrywane są na bazie uprzednio wykonanych rezerwacji, dokonywanych drogą elektroniczną lub telefoniczną
 6. Wstęp na sportowy teren taktyczny jest możliwy tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu się Uczestnika w bazie elektronicznej Laser Force oraz podpisaniu oświadczenia o wzięciu udziału w rozgrywkach na własną odpowiedzialność lub po dostarczeniu zgody rodzica / opiekuna prawnego
 7. Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem
 8. Udział w Grze jest równoznaczny z pełną, świadomą akceptację niniejszego regulaminu.

§2 UCZESTNICY GRY W LASER TAG I IMPREZ ORGANIZOWANYCH NA TERENIE OBIEKTU

 1. W Grze mogą brać udział osoby w wieku od 10 roku życia. Po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem udział w rozgrywkach mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych. Organizator warunkuje to warunkami fizycznymi małoletnich.
 2. Bezwzględnie wyklucza się udział w Grze:
  • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź innych środków farmakologicznych mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, w szczególności sprawności psycho-fizycznej
  • kobiet w ciąży
  • osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, a w szczególności:
   • cierpiących na choroby lub dolegliwości, w których migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, zaburzenia neurologiczne
   • cierpiących na choroby lub dolegliwości, w których wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, choroby kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
 3. za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik
 4. Uczestnicy powinni przystąpić do Gry w zabudowanym obuwiu na płaskiej podeszwie zapewniającej bezpieczeństwo w trakcie Gry (np. trapery, workery, buty typu adidas). Niedozwolona jest Gra w butach na obcasie, klapkach, sandałach, drewniakach itp.
 5. Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom niespełniającym w/w wymagań bez możliwości zwrotu ceny biletu.
 6. W wyjątkowych okolicznościach obsługa Laser Force może odmówić uczestnictwa w Grze bez podania przyczyny.

§3 ZASADY ZACHOWANIA NA SPORTOWYM TERENIE TAKTYCZNYM LASER FORCE

 1. W trakcie Gry uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń obsługi.
 2. W trakcie Gry zabrania się:
  • zbyt szybkiego biegania, które może stwarzać zagrożenie dla samego uczestnika lub innych graczy
  • wspinania się na przeszkody, ściany ,korzenie lub inne konstrukcje
  • przestawiania przeszkód
  • bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami, łapania za ich karabiny lub inne elementy wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w Grze;
  • wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem, pozostałym Sprzętem lub innymi przedmiotami;
  • używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów;
  • używania ognia;
  • używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania
  • zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami
  • wnoszenia na teren taktyczny jedzenia, picia, napojów alkoholowych oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów;
  • palenia papierosów, również elektrycznych;
 3. Karabin w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz
 4. W trakcie Gry na sportowym terenie taktycznym przebywać mogą jedynie jej Uczestnicy, obsługa lub wyznaczeni do tego celu opiekunowie, pozostałe osoby powinny czekać na jej zakończenie w strefie relaksu lub na parkingu;
 5. Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to obsłudze rozgrywek;
 6. Na terenie sportowego terenu taktycznego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;
 7. Na terenie sportowego terenu taktycznego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu;
 8. Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu pola militarnego wraz z powierzonym im Sprzętem;
 9. Osoby niestosujące się do powyższych wymogów mogą zostać wyproszone z Laser Force przed upływem czasu Gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę. W w/w przypadku dla zachowania porządku może zostać wezwana Ochrona lub Policja
 10. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w przystosowanych do tego celu bezpiecznych szafkach udostępnionych przez Organizatora.
 11. Do dyspozycji Uczestników dostępna jest również Szatnia.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione Szatni.
 13. Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że sportowy teren taktyczny Laser Force jest obiektem otwartym o wielu przeszkodach między innymi betonowych ścian, nasadzeń, korzeni, okrągłych elementów betonowych, tuneli oraz posiada nierówne podłoże a uczestnictwo w Grze to sport wymagający wysiłku fizycznego i psychicznego, które mogą powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w Grze
 2. Organizator oświadcza, że środki pierwszej pomocy znajdujące się w BIURZE obsługi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta - nie dotyczy to powstawania rys i normalnego - zgodnego z przeznaczeniem zużywania sprzętu.
 5. W przypadku uszkodzeń przedmiotów będących wyposażeniem sportowego terenu taktycznego wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione.

§5 REZERWACJE I CZAS ROZGRYWEK

 1. Rezerwacji można dokonywać na wolne terminy drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.laser-force.pl, mailowo pod adresem: biuro@laser-force.pl bądź telefonicznie pod numerem 577 300 572
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji z min. jednodniowym wyprzedzeniem pobierany jest zadatek w wysokości ustalonej w zależności od rodzaju wybranych usług
 3. W przypadku anulowania rezerwacji lub niestawienia się Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji.
 4. Wstęp na sportowy teren taktyczny Laser Force jednocześnie może zostać udzielony 20 osobom. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych Klientów na ten sam czas Gry do maksymalnej liczby 20 osób
 5. Grupa Klientów w liczbie poniżej minimalnej liczby osób oznaczonej w danym scenariuszu może uczestniczyć w Grze na wyłączność jedynie w przypadku opłacenia stawki za wstęp za minimum 6 lub 8 osób w zależności od wybranego scenariusza
 6. Klienci, którzy złożyli rezerwację muszą stawić się w Laser Force na 20 min przed rozpoczęciem godziny rozgrywek, w przeciwnym razie rezerwacja może przepaść na korzyść innych uczestników
 7. Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację i nie stawią się w czasie do 15 min od umówionej godziny rezerwacji, wówczas ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, szczególnie jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja.
 8. Uczestnik który rezygnuje z Gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania lub zwrot zadatku
 10. W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu elektronicznego, na który działają w trakcie Gry różne czynniki i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika, Organizatora bądź Obsługi
 2. W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika, a wpływająca w znacznym stopniu na wynik Gry lub czas jego Gry, Organizator może zaproponować wymianę Sprzętu a za stracony czas indywidualny rabat na kolejną Grę dla Uczestnika.
 3. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
 4. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy Laser Force

NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIĘRZĄT

OŚWIADCZENIA - DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSÓB 15-18 LAT

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PONIŻEJ 15 LAT

OŚWIADCZENIE WŁASNE

REGULAMIN - LASER FORCE

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.